Enguany s’implantarà el nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni de vehicles de tracció mecànica que afectarà tant a persones físiques com jurídiques que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020, sent la data de meritació d’aquest el 31/12/2020.

Trets més característics d’aquest nou impost:

  • Tots els turismes i motocicletes amb emissions inferiors a 120 g/km (camp V.7. de la fitxa tècnica) i les furgonetes amb emissions inferiors a 160 g/km tenen quota 0€. L’any 2021 aquest límit passarà a ser de 95 g/km i 140g/km, respectivament.
  • Els vehicles de baixa temporal també tributen, excepte els de baixa temporal per sostracció.
  • Els vehicles que no els hi consta emissions a la fitxa tècnica se’ls hi calcularà a través d’una fórmula establerta per l’ATC.
  • Els vehicles en baixa temporal per entrega a compraventa tributaran segons les dades del titular tal i com consten al Registre General de Vehicles de la DGT, i no del posseïdor (compraventa).

L’impost es gestiona mitjançant un padró elaborat per l’ATC, que ha establert un calendari:

  • 1 de maig: publicació del padró provisional (relació de persones i vehicles, així com la quantitat a pagar)
  • 4 de juny: data límit per presentar al·legacions sobre el padró
  • 1 de setembre: publicació del padró definitiu
  • 15 de setembre: inici del període de pagament

Adjuntem enllaç de l’ATC on heu de seleccionar el tipus de vehicle i les emissions d’aquest per saber quant pagareu per al 2020.

http://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/simulador-emissions/