Des del passat 12 de Juliol del 2021 s’ha modificat l’article 70 de la Ley 38/1992 d’Impostos Especials i que afecta a l’Impost Especial de Determinats Mitjans de Transports (IEDMT), més conegut com a Impost de Matriculació. Aquest afecta als epígrafs 1, 2, 3 i 4 del qual s’han modificat els barems dels g/km del CO2 que augmenten de manera que serà més beneficiós pel contribuent. Aquesta mesura s’aplica a efectes fins el 31 de desembre d’enguany. Els canvis afecten a tots els vehicles excepte les motocicletes o aquells a qui se’ls pot aplicar una exempció o no subjecció. Per tant, se’ls aplicarà bàsicament als turismes, automòbils de tres rodes, quadricicles, vehicles vivenda, etc.

Els epígrafs queden de la següent manera:

Epígraf 1r.
a) Vehicles que les seves emissions oficials de CO2 no siguin superiors a 144 g/km, excepte els vehicles tipus “quad” i dels vehicles compresos en els epígrafs 6è, 7è, 8è i 9è.
b) Vehicles d’un sol motor que no siguin de combustió interna, excepte els vehicles tipus “quad”.

Epígraf 2n.
a) Vehicles que les seves emissions oficials de CO2 siguin superiors a 144 g/km y siguin inferiors a 192 g/km, excepte els vehicles tipus “quad” i els vehicles compresos a l’epígraf 9.

Epígraf 3r.
a) Vehicles que les seves emissions oficials de CO2 no siguin inferiors a 192 g/km i siguin inferiors a 240 g/km, excepte els vehicles tipus “quad” i els vehicles compresos a l’epígraf 9.

Epígraf 4t.
a) Vehicles que les seves emissions oficials de CO2 siguin iguals o superiors a 240 g/km, excepte els vehicles tipus “quad” i els vehicles compresos a l’epígraf 9.
b) Vehicles que els sigui exigible la medició de les seves emissions de Co2, quan aquesta no s’acrediti
c) Vehicles compresos a les categories N2 i N3 i estiguin destinats a un ús de vivenda
d) Vehicles tipus “quad”. S’entén com a vehicle tipus “quad” el vehicle de quatre o més rodes, amb sistema de direcció mitjançant manillar en que el conductor va assegut a cavall i que està dotat d’un sistema de tracció adequat a un ús fora de la carretera
e) Motos nàutiques. S’entén per moto nàutica la embarcació propulsada per un motor i projectada per a ser conduïda per una o més persones assegudes, de peu o de genolls, sobre els límits d’un casc i no dins d’aquest.